aa

“eivei,
Aa¨vcK Wvt Av.d.g. i“ûj nK
RvZxh় msm` m`m¨
mvZ¶xiv-3 (KvwjMÄ-Avkvïwb)”
welh়t gvwëcvicvm ‡nj_ fjvw›Uh়vi (GgGBPwf) msµvš— mvwe©K Kvh©µg eÜ bv K‡i Pjgvb ivLv c«m‡½|
Rbve,
h_vwenxZ m¤§vb c«`k©b c~eK webxZ wb‡e`b GB ‡h, me©Kv‡ji me©‡k«ô evOvwj, RvwZi wcZv e½eÜy ‡kL gywReyi ingvb m`¨¯^vaxb ‡`‡ki Z…Yg~j ch©vh‡় c«v_wgK ¯^v¯’¨‡mev wbwðZ Kivi j‡¶¨ KwgDwbwU wK¬wb‡Ki aviYv c«eZ©b K‡ib| gvÎ mvW‡় wZb eQ‡iB ‡`‡ki mvaviY gvby‡li ‡`vi‡MvW়vh় ¯^v¯’¨‡mev ‡cŠu‡Q w`‡Z ZrKvjxb gnKygv I _vbv ch©vh‡় ¯^v¯’¨ AeKvVv‡gv MW‡় Zy‡jwQ‡jb e½eÜy ‡kL gywReyi ingvb|
wcZvi ‡mB ¯^cœ ev¯—evh়b Ki‡Z AvIh়vgx jxM miKv‡ii 1996-2001 ‡gh়v‡`i ïi“‡ZB Avgiv ‡`ke¨vcx c«wZ 6 nvRvi M«vgxY Rb‡Mvôxi Rb¨ GKwU K‡i ‡gvU 18 nvRvi KwgDwbwU wK¬wbK ¯’vc‡bi wm×vš— M«nY K‡ib e½eÜyi my‡hvM¨ Kb¨v, ‡`k iZœ gvbbxh় c«avbgš¿x Rb‡bÎx ‡kL nvwmbv| ‡mB Av‡jv‡K 2000 mv‡ji 26 Gwc«j RvwZi wcZvi Rb¥¯’vb ‡MvcvjM‡Äi Uyw½cvW়v Dc‡Rjvi cvUMvZx BDwbh়‡b ‡`‡ki me©c«_g ÔwMgvWv½v KwgDwbwU wK¬wbKÕ c«wZôv K‡i Gi ïf m~Pbv K‡ib Ges 2001 mv‡ji g‡a¨B 10 nvRvi 7 k’ 23wU AeKvVv‡gv ¯’vcbc~e©K c«vh় 8 nvRvi KwgDwbwU wK¬wb‡Ki Kvh©µg Pvjy K‡ib|
wKš‘ weGbwc-RvgvZ ‡RvU miKvi 2001 mv‡j ¶gZvh় G‡m ivR‰bwZK c«wZwnsmvi Kvi‡Y KwgDwbwU wK¬wbK Kvh©µg eÜ K‡i w`‡jI 2009 mv‡j AvIh়vgx jxM miKvi Avevi ‡`k cwiPvjbvi `vhw়Z¡ wb‡j KwgDwbwU wK¬wbK ¯’vc‡bi KvR ïi“ K‡ib| ‡mevM«nxZvi msL¨v e…w× cvIh়vi cvkvcvwk ‡mevi cwiwa m¤ú«mvwiZ nIh়vi ‡c«¶vc‡U 5 kZvs‡ki cwie‡Z© eZ©gv‡b 8 kZvsk Rwg‡Z Pvi K¶wewkó bZyb bKkvi wfwˇZ KwgDwbwU wK¬wbK wbg©vY Kiv n‡”Q| G ch©š— ‡gvU 14 nvRvi 223wU KwgDwbwU wK¬wb‡Ki wbg©vYKvR m¤úbœ nh‡়‡Q| Gi g‡a¨ 2015-2016 ‡_‡K G ch©š— 1 nvRvi 811wU bZyb bKkvi KwgDwbwU wK¬wbK wbg©vY Kiv nh‡়‡Q|
KwgDwbwU wK¬wb‡Ki GKwU c«avb ‰ewkó¨ n‡jv GwU miKvi I RbM‡Yi mw¤§wjZ Askx`vwi‡Z¡i GKwU mdj Kvh©µg; hvi avivevwnKZv Ae¨vnZ ivLv Ges ¯’vhw়‡Z¡i j‡¶¨ evsjv‡`k AvIh়vgx miKvi ÔKwgDwbwU wK¬wbK ¯^v¯’¨ mnvh়Zv U«v÷ AvBb’ RvZxh় msm‡` cvm K‡i‡Qb|
GQvW়vI KwgDwbwU wK¬wbK ‡_‡K BwcAvB wUKv I ‡KvwfW f¨vKwmb c«`vbmn mviv‡`‡ki c«vwš—K RbM‡Yi ¯^v¯’¨, cwiKíbv I cywó‡mev c«`v‡bi Rb¨ webvg~‡j¨ 30 ai‡bi Jla Ges ¯^v¯’¨‡mev mvgM«x c«`vb Kiv n‡”Q| eZ©gvb A_©eQ‡i Jla I ¯^v¯’¨‡mev mvgM«x eve` evrmwiK eivÏ e…w× K‡i 241 ‡KvwU ‡_‡K 250 ‡KvwU UvKvh় DbœxZ K‡i‡Qb| eZ©gv‡b mKj KwgDwbwU wK¬wbK n‡Z wWwRUvwj AbjvBb wi‡cvwU©s Kiv n‡”Q| ‡mev mnwRKiY I wmwm Kg©GjvKvh় Ae¯’vbiZ Lvbvi c«‡Z¨K m`‡m¨i wWwRUvwj ‡nj_ WvUv msM«n Kivi Rb¨ KwgDwbwU wK¬wbK ¯^v¯’¨ mnvh়Zv U«v÷ (wmwmGBPGmwU) KZ©…K ev¯—evh়bvaxb KwgDwbwU ‡eBRW ‡nj_ ‡Kh়vi (wmweGBPwm) Acv‡ikbvj c­¨v‡bi AvIZvh় 2019-2020 A_© eQi ‡_‡K mviv‡`‡k 26wU ‡Rjvi 107wU Dc‡Rjvh় 21,056 Rb gvwëcvicvm ‡nj_ fjvw›Uh়vi (GgGBPwf) wb‡qvM ‡`Ih়v nh়|
‡`‡ki c«wZwU gvby‡li ‡`viMW়vh় ¯^v¯’¨ ‡mev ‡cŠu‡Q w`‡Z Avgiv gvwëcvicvm ‡nj_ fjvw›Uh়vi (GgGBPwf) wbijm fv‡e cwik«g K‡i P‡jwQ| Kg©iZ GjvKvh় ‡ivMxi d‡jvAvc, BwcAvB I wewfbœ RvZxh় ‡c«vM«v‡g mn‡hvMxZvi cvkvcvwk c«wZwU evWw়‡Z wMh‡় Lvbv Rwic| GQvW়vI h¶&gv I Kyô‡ivMx, SyuwKc~Y© Mf©eZx gv wPwýZKiY, Rivh়y I ¯—bK¨vÝvi w¯Œwbs, AcywóRwbZ wkï‡K, D”Pi³Pvc, Wvh়v‡ewUm ‡iv‡Mi SyuwKc~Y© e¨w³‡K wmwm‡Z ‡c«iY, nvg, wPKyb¸wYh়v, ‡WO&¸, Mf©eZx gvh‡়‡`i cywó, gv`Kvm‡³i AcKvwiZv, ¯‹yj wfwRUmn Ab¨vb¨ msµvgb ‡ivM welh‡় ¯^v¯’¨ wk¶v c«`vb K‡iwQ|
wek¦RyW‡় hLb ‡KvwfW-19 gnvgvix| ZLb wb‡Ri wPš—v bv K‡i Z…Yg~j ch©vh‡় Mixe, Amnvh় gvby‡li ¯^v¯’¨ ‡mev I f¨vKwmb c«`v‡bi mgh় ¸i“Z¡c~Y© `vhw়Z¡ cvjb K‡i‡Q gvwëcvicvm ‡nj_ fjvw›Uh়vi (GgGBPwf) MY| Avgv‡`i mvgb¨ GUyKy Kv‡R mn‡hvwMZvi d‡j ¯^v¯’¨Lv‡Z AwR©Z e¨vcK mvdj¨ Avš—R©vwZK ‡¶‡Î AbyKiYxh় `…óvš— wn‡m‡e cwiwPwZ jvf Ki‡Q| mvd‡j¨i ¯^xK…wZ¯^iƒc GgwWwR cyi¯‹vi, mvD_-mvD_ cyi¯‹vi, M¨vwf cyi¯‹vi I f¨vw·b wn‡iv cyi¯‹v‡ii g‡Zv A‡bK m¤§vbRbK Avš—R©vwZK cyi¯‹vi jvf K‡i‡Qb evsjv‡`k miKvi|
wKš‘ cwiZv‡ci welh়wU n‡jv Avgiv gvÎ wZb nvRvi Qh়kZ (3600/=) UvKv m¤§vbx fvZvi KvR K‡i Pj‡jI MZ 1 AvM÷ 2023 Zvwi‡L KwgDwbwU ‡eBRW ‡nj_ ‡Kh়vi (wmweGBPwm) I KwgDwbwU wK¬wbK ¯^v¯’¨ mnvh়Zv U«v÷ (wmwmGBPGmwU)’i jvBb WvB‡i±i Wv. ‡gv. KvBh়yg ZvjyK`vi ¯^v¶wiZ GK wPwV‡Z AvMvgx 30/09/2023 Zvwi‡Li ci ‡_‡K gvwëcvicvm ‡nj_ fjvw›Uh়vi (GgGBPwf) msµvš— mvwe©K Kvh©µg eÜ ivLvi c«h‡়vRbxh় e¨e¯’v M«n‡Yi Rb¨ we‡klfv‡e Aby‡iva Kiv nh‡়‡Q| welh়wU Avgv‡`i Rb¨ LyeB Kó`vh়K|
Dcgnv‡`‡ki c«L¨vZ wPwKrmK Aa¨vcK Wvt Av.d.g i“ûj nK Ggwc (mv‡eK ¯^v¯’¨ gš¿x) gn‡`vh়, Avcbvi gva¨‡g me©Kv‡ji me©‡k«ô evOvwj, RvwZi wcZv e½eÜyi Kb¨v gvbeZvi gv, Rb‡bÎx gvbbxh় c«avbgš¿x ‡kL nvwmbv, KwgDwbwU ‡eBRW ‡nj_ ‡Kh়vi (wmweGBPwm), KwgDwbwU wK¬wbK ¯^v¯’¨ mnvh়Zv U«v÷ (wmwmGBPGmwU) I mswkøó wefvM‡i Kv‡Q mviv‡`‡k Kg©iZ 21 nvRvi gvwëcvicvm ‡nj_ fjvw›Uh়vi (GgGBPwf)’i c‡¶ ‡_‡K we‡klfv‡e Aby‡iva Avgv‡`i Kvh©µg eÜ bv K‡i mK‡jB ‡hb cwievi-cwiRb wbh‡় `y-‡ejv, `y-gy‡Vv Wvj fvZ ‡Lh‡় Rxeb-hvcb Ki‡Z cvwi|
‡mB mv‡_ Avgv‡`i wKQy `vex Avcbvi wbKU Zy‡j aiv n‡jv:- (K) c«KíwU ¯’vh়x Kiv ‡nvK| (L) c«wZ gv‡m m¤§vbRbK fvZv e¨vs‡Ki gva¨‡g c«`vb Kiv ‡nvK| (M) gvwëcvicvm ‡nj_ fjvw›Uh়vi bh় gvwëcvicvm ‡nj_ wfwRUi (GgGBPwf) Kiv ‡nvK| (N) gwbUwis ‡mj Ges mKj KvR mdUIh়¨vi w`h‡় AbjvB‡bi gva¨‡g wbwðZ Kiv ‡nvK| (O) wbh়wgZ ‡U«wbs Gi e¨e¯’v Kiv ‡nvK|
AZGe, me©Kv‡ji me©‡k«ô evOvwj, RvwZi wcZv e½eÜy ‡kL gywReyi ingv‡bi ¯^cœ ev¯—evh়‡b ‡`kiZœ gvbbxh় c«avbgš¿x ‡kL nvwmbvi wm×vš— Abyhvh়x Avgiv wek¦vm Kwi, ¯§vU© KwgDwbwU wK¬wbK I ¯§vU© ¯^v¯’¨‡mev c«`v‡bi gva¨‡g ¯^v¯’¨Lv‡Z KwgDwbwU wK¬wb‡Ki mvdj¨ RvZxh় I Avš—R©vwZK ch©vh‡় Afvebxh় m¤§vb eh‡় Avb‡e| ‡`‡ki ¯^v¯’¨Lv‡Zi mKj ‡¶‡Î KwgDwbwU wK¬wbK AM«Yx f~wgKv ivL‡e| GQvW়v mK‡ji mw¤§wjZ c«‡Póvh় 2041 mv‡ji ga¨B evsjv‡`k‡K Ô¯§vU© evsjv‡`kÕ wn‡m‡e MW‡় Zyj‡Z Avgv‡`i mvwe©K mn‡hvwMZv _vK‡e, Bbkvjøvn|

KvwjMÄ Dc‡Rjv GgGBPwf‡`i c‡¶ webxZ wb‡e`K

“RvwKi“j Avjg
gvwëcvicvm ‡nj_ fjvw›Uh়vi (GgGBPwf)
KvwjKvcyi KwgDwbwU wK¬wbK, KvwjMÄ, mvZ¶xiv|
‡gvevBj: 01711-858123”